Bedrijfsmaatschappelijk werker

Resultaatgebieden:

Hulpverlening
Dit betreft advies, consultatie en begeleiding van individuele medewerkers en groepen medewerkers , die een hulpvraag hebben in relatie tot de werksituatie of die daarop van invloed is; het betreft individuele psychosociale, materiele en financiële problematiek. Optreden als vertrouwenspersoon bij klacht- en beroepsprocedures.
Prestatie-indicatoren:

 • De hulpverlening is tijdig en volledig
 • Klantenoordeel over de hulpverlening
 • De hulpverlening is afgestemd op de andere hulpverleningsdisciplines
 • De caseload en de turnover daarin
 • De hulpvrager geeft aan meer greep te hebben op zijn situatie
 • De toegankelijkheid van het bedrijfsmaatschappelijkwerk voor hulpvragers
 • Fungeert op adequate wijze als intermediair tussen medewerker en management
 • Past op het juiste moment de juiste hulpverleningsmethodieken en gesprekstechnieken toe
 • Het tijdstip waarop de juiste interne of externe instantie wordt ingeschakeld
 • Werken volgens protocol en naleving beroepscode
 • Afname van het aantal ziekmeldingen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten.
 • Toename van de motivatie en productie van medewerkers.

  Advies
  Dit betreft het signaleren en adviseren van het management inzake knelpunten met betrekking tot samenwerkingsproblemen, arbeidsklimaat, arbeidsomstandigheden, en arbeidsverhoudingen alsook adviseren ten aanzien van herplaatsingen en reïntegratietrajecten.
  Prestatie-indicatoren:

 • De kennis van de sociale kaart
 • Het aantal geslaagde interventies
 • Voorstellen en adviezen hebben een positieve invloed op arbeidsomstandigheden, werkklimaat, samenwerking en het aantal ziekmeldingen.
 • De voorstellen zijn uitvoerbaar en herkenbaar
 • Het initiëren en onderhouden van het interne en externe netwerk.

  Instructie/voorlichting
  Dit betreft het geven van voorlichting aan leidinggevenden, individuele medewerkers en specifieke groepen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn.
  Prestatie-indicatoren:

 • Wordt veelvuldig uitgenodigd voor het geven van voorlichting
 • Kent de werkzaamheden die binnen de diensten worden verricht
 • Kennis van belastende arbeidsomstandigheden, werksfeer en knelpunten in de werkrelaties
 • Kennis van relevante regelgeving en procedures
 • Afname van het aantal ziekmeldingen

  Beroepsontwikkeling
  Dit betreft het op peil brengen en houden van de deskundigheid als bedrijfsmaatschappelijkwerker
  Prestatie-indicatoren:

 • Het aantal voordrachten en publicaties
 • Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en relevante actualiteiten
 • Het initiëren en onderhouden van het interne en externe netwerk.

  Denkbare kritieke situaties:

 • Medewerkers op onheuse wijze bejegend.
 • Bij contacten in het werkveld wordt sceptisch over de "bureaucratische" arbo-regelgeving en -activiteiten gesproken.
 • Vertrouwelijke informatie wordt zonder toestemming van betrokkenen doorgespeeld naar derden.(schending beroepsgeheim).

  Gedragscriteria:

  Luisteren
  Prestatie-indicatoren:

 • Verkrijgt gewenste informatie.
 • Laat de ander uitspreken.
 • Pauzeert als een ander wil interrumperen.
 • Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.

  Probleemanalyse
  Prestatie-indicatoren:

 • Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
 • Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.

  Klantgerichtheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Stelt zich hulpverlenend op.
 • Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.
  Vraagt naar tevredenheid van de klant.

  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:
  Prestatie-indicatoren:

 • Formuleert helder en duidelijk.
 • Gebruikt begrijpelijke taal en geeft relevante feiten duidelijk weer.
 • Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen

  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
  Prestatie-indicatoren:

 • Schrijft brieven en rapporten foutloos.
 • Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
 • Hanteer taalgebruik dat helder is voor de lezer

  Samenwerken
  Prestatie-indicatoren:

 • Positief kritische instelling
 • Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
 • Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

  Integriteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
 • Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
 • Waarborgt privacy.

  Organisatiesensitiviteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Ziet de probleem van een andere functie/organisatieonderdeel of medewerker.
 • Begrijpt en gebruikt de informele organisatie.
 • Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied.
 • Heeft inzicht in de belangentegenstellingen en gaat er vaardig mee om.

  Sensitiviteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Voelt aan dat iets pijnlijk ligt en toont dit in gedrag
 • Behandelt anderen met respect, laat anderen in hun waarde
 • Verwoordt gevoelens en belangen van anderen
 • Reageert op persoonlijke aanvallen door te sussen en de discussie op inhoud te voeren

  Stressbestendigheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Blijft kalm bij tegenspel en onverwachte gebeurtenissen.
 • Blijft effectief functioneren onder zware tijdsdruk

  Prestatiemotivatie
  Prestatie-indicatoren:

 • Initiatieven voor aanpassingen
 • Ziet kansen in plaats van problemen
 • Toont enthousiasme en inzet

  Overige competenties:

 • Opleiding (bedrijfs)maatschappelijkwerk
 • Kennis van en ervaring met relevante deelgebieden van P&O,
 • Goede contactuele eigenschappen

  Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
 • Algemeen maatschappelijkwerk
  Horizontale mobiliteit:
 • Personeelsconsulent
 • Medisch maatschappelijkwerk
  Verticale mobiliteit:
 • Leidinggevende functies
 • Stafmedewerker


  Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 14-12-2008