Chef Afd. Contracten

Resultaatgebieden:

Leiding en Organisatie.

Dit betreft het operationeel leidinggeven, het vormgeven aan het arbeidsklimaat en de werkorganisatie van de Afd. Contracten, het vormgeven aan een klant gestuurde en een zakelijke dienstverlening door de Afd. Contracten.

Prestatie-indicatoren:

Kader en medewerkers vormen een goed team
De voortgang, de kwaliteit en de resultaten van de dienstverlening wordt bewaakt.
Opmerkingen en veranderingen worden gezien als uitdagingen.
De organisatie wordt gestuurd door behoeften van klant
De stijl van leidinggeven motiveert en inspireert de medewerkers.
Kader en medewerkers zijn gespitst op verbeteringen, aanpassingen en vernieuwingen.
Een goede interne communicatie, er komen goede signalen van beneden naar boven.
Er is een goede sfeer, teamgeest en men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
Veel aandacht voor scholing en ontwikkeling medewerkers

Producten en diensten


Dit betreft het specificeren en selecteren van nieuwe, verbeterde en/of efficiŽntere producten en diensten; het signaleren en zakelijk afwegen van kansen van nieuwe producten en diensten en samenwerkingsverbanden.

Prestatie-indicatoren:

De juiste producten en diensten zijn in de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid op de juiste tijd gekocht en geleverd.
De behoefte van de gebruikers aan producten en diensten is geÔnventariseerd.
Nieuwe verbeterde en/of aangepaste producten en diensten zijn geÔntroduceerd.
Gebruikt signalen, zoals artikelen of informatie van derden om te onderzoeken of een bepaald product of dienst in het bedrijf functioneel en te gebruiken is.
De inkoop wordt op een andere, niet conventionele wijze georganiseerd.
Efficiency-verbetering van het gebruik van producten en diensten is gerealiseerd.
Nieuwe producenten, leveranciers en partners zijn geacquireerd.
Is goed geÔnformeerd over ontwikkelingen in de markt en de technologie.
Kennis van ontwikkelingen worden effectief aangewend voor het bedrijf en eigen
functie.
Reageert adequaat op signalen van klanten, producenten en leveranciers.
Oordeel van de raad van bestuur, directie, klanten, producenten en leveranciers over de activiteiten van de Afd. Contracten.

Contractmanagement

Dit betreft het sluiten en toetsen van de contracten met producenten, leveranciers en partners en het uitvoeren, controleren en beheren van de contracten en samenwerkingsverbanden.

Prestatie-indicatoren:

De contracten, clausules en termijnen zijn juridisch en zakelijk uitstekend opgesteld.
De contracten zijn zodanig opgesteld dat bij nalatigheid en wanprestatie het bedrijf juridisch en financieel sterk staat.
De contracten worden op naleving van de termijnen, kwaliteit en kwantiteit gecontroleerd.
Uitvoering en naleving van de contracten en clausules geschiedt tijdig en nauwgezet.
Nalatigheid en wanprestatie in de uitvoering wordt tijdig gesignaleerd, gerapporteerd en de juiste acties worden ondernomen.
De bejegening van de klanten, producenten en leveranciers is en blijft in alle omstandigheden correct, zakelijk en efficiŽnt.

Relatiemanagement

Dit betreft het ontwikkelen en onderhouden van effectieve relaties met anderen zowel binnen als buiten het bedrijf. Het adequaat aanwenden van netwerken om zaken voor elkaar te krijgen.

Prestatie-indicatoren:

Legt contacten met experts zowel intern als extern en zorgt ervoor door hen op de hoogte te worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
Voor onderhouden en uitbreiden van het netwerk worden symposia en congressen bezocht.
Is lid van de juiste netwerken en (beroeps)verenigingen.
Bouwt en onderhoudt een netwerk binnen het bedrijf.
Probeert contact te leggen en te onderhouden met de beslissers in het bedrijf.
Helpt collega's gevraagd en ongevraagd.
Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact op het moment dat daardoor een win-win situatie kan ontstaan.
Waakt ervoor dat hij kwetsbaar en/of afhankelijk wordt van derden.

Gedragscriteria :

Creativiteit

Prestatie-indicatoren:

Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
Past oplossingmogelijkheden toe uit andere werkterreinen
Kijkt over grenzen eigen vak en bureau
Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later.
Anticipeert tijdig op storingen
Ziet verbanden tussen verschillende situaties en problemen
Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Hanteert de juiste stijl en de goede argumenten
Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
Krijgt de medewerkers tot een positieve reactie op een voorstel

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op
Overtuigt zich van de wensen van de klant
Laat een ander in zijn waarde, toont respect
Levert maatwerk voor de klant
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Durf


Prestatie-indicatoren:

Beslist wanner dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie
Presenteert een controversieel standpunt
Gaat confrontaties niet uit de weg

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met ideeŽn en oplossingen
Grijpt kansen

Visie


Prestatie-indicatoren:

Werkt aan doelen en plannen op lange termijn
Wijst op nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet duidelijk zijn
Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het bedrijf

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte
Goede relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Plaatst zichzelf in een sturende rol
Motiveert en inspireert de medewerkers
Zorgt voor duidelijkheid van het doel en van ieders rol
Lost interne conflicten op

Besluitvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke aanwijzingen en eigen mening
Neemt een besluit ook als nog niet alle informatie aanwezig is
Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Overige competenties :

Academische opleiding
Ervaring in een leidinggevende functie
Goede leidinggevende en communicatieve vaardigheden

Loopbaanmogelijkheden :

Instroomfuncties:
Clusterbeheerder
Beheerder

Horizontale mobiliteit:
Andere leidinggevende functie

Verticale mobiliteit:
Clustermanager


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 15-12-2008