Hoofd Medische Administratie (Kliniek)

Resultaatgebieden:

Leiding
Dit betreft het leidinggeven aan en coachen van de medisch administratieve medewerkers, de medisch codeurs en de archiefmedewerkers, het inrichten van de werkorganisatie, het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
Prestatie-indicatoren:

 • Bij het verrichten van het werk zijn geen onnodige belemmeringen
 • Het stellen van de juiste prioriteiten
 • Het werk is evenwichtige verdeeld
 • De te verrichten taken zijn duidelijk
 • De kwaliteit van het verrichte werk is goed
 • De continuïteit van het werk is gegarandeerd
 • Er zijn geen barrières tussen de beroepsgroepen

  Informatieverwerking
  Dit betreft het signaleren en analyseren van de behoefte aan informatie aan bedrijfsmatige, medische en medisch administratieve gegevens; het verzamelen en bewerken van deze gegevens; het samenstellen van overzichten daarover en het beheer van het medisch archief.
 • Prestatie-indicatoren:
 • Het signaleren en analyseren van gegevens geschiedt regelmatig en tijdig
 • De gegevens zijn actueel, compleet en betrouwbaar
 • De gegevens zijn op tijd beschikbaar
 • De gegevens komen tegemoet aan de vraag
 • De overzichten zijn overzichtelijk en inzichtelijk
 • De archivering geschiedt conform de richtlijnen en procedures
 • De werkzaamheden geschieden conform de richtlijnen en procedures
 • Knelpunten worden tijdig gesignaleerd en tijdig en adequaat opgelost
 • Mate van tevredenheid opdrachtgever

  Advies
  Dit betreft het onderzoeken van bestaande procedures, het bijhouden en initiëren van ontwikkelingen op het gebied van de medische administratie, het opstellen van adviezen en het doen van voorstellen met betrekking tot wijzigingen in bestaande procedures en/of systemen en het implementeren daarvan.

 • Prestatie-indicatoren:
 • Het aantal gegeven adviezen
 • De adviezen sluiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en administratieve organisatie
 • Het aantal opgevolgde adviezen
 • Geslaagde invoering van nieuw beleid
 • Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van medische administratie

  Gedragscriteria:

  Groepsgericht leiderschap
  Prestatie-indicatoren:

 • Motiveert en inspireert de medewerkers
 • Stimuleert opleiding en ontwikkeling
 • Weinig of geen persoonlijke conflicten

  Luisteren
  Prestatie-indicatoren:

 • Laat de ander uitspreken
 • Verkrijgt gewenste informatie

  Samenwerken
  Prestatie-indicatoren:

 • Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
 • Goede samenwerking met andere medewerkers, afdelingen en diensten

  Klantgerichtheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
 • Aandacht voor wensen opdrachtgever
 • Mate van tevredenheid opdrachtgever

  Discipline
  Prestatie-indicatoren:

 • Afspraken worden nagekomen
 • Regels en procedures worden nageleefd

  Organisatiesensitiviteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Goede relatie met diensten en afdelingen
 • Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

  Initiatief
  Prestatie-indicatoren:

 • Onderneemt ongevraagd actie(s)
 • Vraagt om meer of nadere informatie
 • Komt met een oorspronkelijk idee

  Flexibel gedrag
  Prestatie-indicatoren:

 • Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
 • Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

  Stressbestendigheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Blijft kalm en zakelijk
 • Werkt onder alle omstandigheden precies
 • Houdt vol

  Prestatiemotivatie
  Prestatie-indicatoren:

 • Initiatieven voor aanpassingen
 • Leert relevante dingen bij
 • Toont enthousiasme en inzet

  Overige competenties:

 • HBO-opleiding
 • Diploma Medisch Administratie
 • Ervaring in een leidinggevende en administratieve functie
 • Goede leidinggevende en communicatieve vaardigheden
 • Kennis en ervaring informatietechnologie
 • Kennis en ervaring informatietechnologie

  Loopbaanmogelijkheden:

 • Instroomfunctie: Chef kleine administratieve afdeling
 • Horizontale mobiliteit: Hoofd Medische Administratie grote kliniek.
 • Verticale mobiliteit: Beheerder Medische Afdeling
  Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 17 12-2008