Beveiligingsbeambte

Resultaatgebieden:

Surveillance, bewaking en beveiliging
Betreft het bewaken van de toegang tot de gebouwen, bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen, het beveiligingen van de goederen van het bedrijf, de cliënten, bezoekers en medewerkers, het toezien op de naleving van de huis - en gedragsregels en de veiligheidsvoorschriften, het verlenen van bijstand in geval van hulp of bedreiging, o.m. door surveilleren in en rondom de gebouwen, bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.
Prestatie-indicatoren:

Veiligheid en veiligheidsbeleving in de gebouwen en op de terreinen.
Gedisciplineerd gedrag van de gebruikers van de gebouwen en terreinen
Gesignaleerde diefstallen, vernielingen, overtredingen, veiligheidsproblemen, e.d..
De reputatie als dienstverlener

Bureaudienst, balie en administratie
Betreft het afhandelen van aangiften, de registratie van incidenten, het portofoonverkeer en de overdracht van diensten
Prestatie-indicatoren:

Correcte en volledige afhandeling binnen 24 uur van aangiften.
Correcte en volledige rapportage van incidenten.
Portofoonverkeer volgens protocol.
Correcte dienstoverdracht.

Kritieke situaties:
Bejegening incorrect
Corruptie, samenspel met of toelaten van vormen van crimineel gedrag

Gedragscompetenties:

Gevoelig zijn
Gedragsvoorbeeld:

Toont in gedrag begrip en respect voor mensen uit andere culturen

Kijken en luisteren
Gedragsvoorbeeld:

Doorvraagtechniek, laat zich niet met een kluitje in het riet sturen.

Zich presenteren
Gedragsvoorbeeld:

Bejegent publiek passend, vriendelijk, zakelijk en correct.

Samenwerken
Gedragsvoorbeeld:

Helpt collega's bij alle moeilijkheden, vormt een hecht team met hen

Inzet
Gedragsvoorbeeld:

Uit zich loyaal en enthousiast over het bedrijf en over zijn werk

Moed
Gedragsvoorbeeld:

Durft direct in actie te komen, moeilijke of gevaarlijke beslissingen te nemen, als dat nodig is ook zonder onmiddellijke dekking of ruggespraak

Vasthoudendheid
Gedragsvoorbeeld:

Handhaaft een uitgezette gedragslijn, komt in het gesprek steeds terug op hetzelfde uitgangspunt

Integriteit
Gedragsvoorbeelden:

Gedraagt zich correct en betrouwbaar, volgens maatschappelijke normen, beroeps- en bedrijfs regels en voorschriften
Neemt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en acties

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeeld:

Begrijpt het belang van een goede reputatie van het bedrijf. Gedraagt daarnaar zich in het contact met bezoekers, klanten en medewerkers.

Discipline
Gedragsvoorbeeld:

Maakt de ander duidelijk wat de inhoud is en waar de grenzen liggen van de persoonlijke verantwoordelijkheid
Vraagt bij nieuwe situaties en nieuwe problemen om nieuwe voorschriften en regels, nieuw beleid.

Initiatief
Gedragsvoorbeeld:

Wacht niet lang af, onderneemt zelf actie

Bewust zijn van effecten
Gedragsvoorbeelden:

Begrijpt het effect van eigen functie en eigen optreden op anderen, hanteert dat zorgvuldig
Gaat zorgvuldig om met verschillen in cultuur en in bedrijfscultuur

Een besluit vormen
Gedragsvoorbeelden:

Is duidelijk in aanwijzingen en opdrachten, laat geen twijfel bestaan over de inhoud daarvan
Gaat confrontaties niet uit de weg

Omgaan met stress
Gedragsvoorbeelden:

Houdt het hoofd koel en werkt onder alle omstandigheden correct en nauwgezet

Overige competenties:
MBO niveau.
Technische civiele beroepsopleidingen
Certificaten Vakopleidingen Beveiligingsbeambte


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2000 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007