Laborant (Klinische Neurofysiologie)

Resultaatgebieden:
Communicatie met de patiënten en artsen
Betreft het instrueren, informeren en geruststellen van patiënten over de gang van zaken bij de voorbereiding en de uitvoering van de onderzoeken en het inschakelen van artsen wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft..
Prestatie-indicatoren:

Correcte bejegening.
Empathie voor de patiënten
Heldere, toegesneden informatie geven aan de patiënten en aan de arts.

Meten
Betreft het voorbereiden, uitvoeren en verwerken (berekenen, controleren en interpreteren) van de uitkomsten van onderzoeken naar het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel, de spieren en het vasculaire systeem van de hersenen.
Prestatie-indicatoren:

Correcte meetresultaten en rapporten
Hoeveelheid en complexiteit van de verrichte onderzoeken

Instructie geven
Betreft het begeleiden en instrueren van studenten en stagiaires bij gehanteerde procedures en technieken.
Prestatie-indicatoren:

Hoeveelheid en complexiteit van de situaties waarin begeleiding wordt gegeven.
Overzicht, grip op, beheersing van de begeleide situaties
Helder, toegesneden taalgebruik
Vaardigheid in het aanbrengen van inzicht in de technische en sociale dimensies van de begeleide situaties
Oordeel van studenten en stagiaires over de kwaliteit van de gegeven instructie.
Door studenten en stagiaires behaalde praktijkresultaten, stagebeoordelingen e.d.

Administratie
Betreft de afwerking van de uitslagen van onderzoeken, het uitwerken daarvan, de registratie in de patiëntendossiers, en het bijhouden van databestanden van de meetresultaten.
Prestatie-indicatoren:

Registraties volgens gestandaardiseerde werkwijze en protocol
Archiefdiscipline; ordelijkheid en vindbaarheid van de dossiers.
Tijdige en correcte verzending van uitslagen.
Toegankelijkheid van de gegevens

Kritieke situaties:
Geen correcte bejegening van patiënten, artsen of studenten
Complicaties over het hoofd zien
Geen bereidheid tot leren van nieuwe dingen of aanpassen aan nieuwe werkwijzen

Gedragscompetenties:

Gevoelig zijn
Gedragsvoorbeelden:

Passend reageren op de bijzondere omstandigheden, waarin de patiënten, studenten en artsen verkeren.
Respect tonen voor de persoon en de mogelijkheden van de anderen
Eigen gedrag instellen op de situatie en de emoties van de anderen

Kijken en luisteren
Gedragsvoorbeelden:

Met gedrag en houding blijk geven van interesse voor de ander
Vragen blijven stellen als de indruk bestaat dat nog niet alles is gezegd
Regelmatig toetsen of begrepen is wat de ander heeft bedoeld

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden:

Anderen helpen de eigen doelen te bereiken.
Anderen hulp vragen bij een moeilijke klus
Eigen belang laten opgaan in gezamenlijk belang

Inzet
Gedragsvoorbeelden:

Zich verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit
Voor zichzelf uitdagende doelen stellen
Tijd en energie reserveren voor eigen ontwikkeling

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden:

Aan de patiënten uitleggen hoe zij de kwaliteit van de dienstverlening kunnen beoordelen
Klachten en bezwaren serieus nemen
Verbeteringen in het belang van de patiënt voorstellen
Duidelijke maatstaven voor goede dienstverlening aanhouden

Discipline
Gedragsvoorbeelden:

Werkt strikt volgens de regels, protocollen en werkafspraken.
Gedraagt zich in de werkomgeving ordelijk en zeker van zichzelf
Signaleert direct bijzondere situaties en gebeurtenissen.

Voortgangscontrole
Gedragsvoorbeelden:

Houdt steeds overzicht over de meetsituatie, met name bij het begeleiden van anderen.
Controleert de werkplanning en de verzending van de uitslagen

Omgaan met stress (stressmanagement)
Gedragsvoorbeelden:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Teamrol:

Afmaker/Nadenker:
Gedragsvoorbeelden:

Er op letten dat alles precies gaat en dat er niets wordt vergeten
Blijven letten op de dingen die extra zorg en aandacht vragen
Controleren of de afwerking compleet en perfect is.

Overige competenties:
Diploma laborant klinische neurofysiologie.
Kennis van neurologische anatomie, fysiologie en pathologie.

Mobiliteit:

Instroom uit:
(Leerling) laboranten
Doktersassistent

Horizontale mobiliteit:
Longfunctie laborant
Vaatfunctie laborant
ECG laborant
Assistent allergologie etc.

Doorstroom naar:
Hoofd laborant


Home Database competentieprofielenDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2000 - 2007 -w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007