Manager Locale Civiele Dienst (schoonmaak en algemeen onderhoud van bedrijfsgebouwen en terreinen )

Resultaatgebieden:

Directe dienstverlening
Betreft het (laten) schoonhouden, het (laten) verzorgen en het (laten) onderhouden van openbare ruimten en de werkruimten in en rond bedrijfsgebouwen, inclusief de verzorging en het onderhoud van het meubilair, de verlichting, de bewegwijzering en andere zaken die in deze ruimten een functionele of esthetische waarde hebben, met het oog op een optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen.
Prestatie-indicatoren:
Goed contact en systematisch overleg met de gebruikers
De gebruikers weten waar ze aan toe zijn en waar ze terecht kunnen met vragen of problemen
Bedrijfsprocessen en de belangen en wensen van de gebruikers zijn de uitgangspunten voor de dienstverlening
De openbare ruimten en de toiletten en wasruimten, zijn helder en schoon, voorzien van al het nodige gerief, representatief voor het bedrijf
Terreinen en openbare ruimten zijn goed begaanbaar en goed toegankelijk, vrij van obstakels, rommel, e.d.
Planten, in de openbare ruimten en de beplantingen rond de gebouwen, zien er goed verzorgd uit.
Verlichting en elektrische installatie functioneren normaal, bij storing volgt onmiddellijk actie
Openbare ruimten en werkruimten worden schoongehouden en verzorgd volgens strikte specificaties, opgesteld in overleg met de gebruiker
Verrichte werkzaamheden worden volgens overeenkomst toegerekend aan de juiste gebruikers
Privacy wordt gerespecteerd
Kwaliteitscontroles vinden regelmatig plaats
Oordeel van klanten, bezoekers en gebruikers over de hygiëne en het uiterlijk van de objecten in onderhoud.

Beleid en beheer.
Betreft het, in overleg met de gebruikers, tijdig reageren op situaties die problemen zouden gaan geven in verband met de efficiency, het werkklimaat of de arbeidsomstandigheden, resp. leefomstandigheden van de gebruikers van het gebouw en van de medewerkers van de onderhoudsdienst. Dit impliceert het geven van voorlichting over de mogelijkheden binnen de gestelde budgetruimten, het inhuren van uitzendkrachten voor tijdelijke extra karweien, het kiezen van passende werkroosters, schoonmaaktechnieken en de aanschaf en het gebruik van gereedschappen en reinigingsmiddelen die aansluiten bij het primaire gebruik van het gebouw en die veilig zijn voor degenen die met de middelen en werktuigen in aanraking komen
Prestatie-indicatoren:
Professionele adviezen en gebruikersvoorlichting
Er wordt goed omgegaan met aanwezige materieel- en personeel budgetten
Het personeelbeheer, het materieel en financieel beheer van schoonmaakmiddelen en gereedschappen, is inzichtelijk, functioneel en functioneert correct

Leiding
Betreft het instrueren, aansturen, begeleiden en coachen van medewerkers, zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige en effectieve dienstverlening zo efficiënt mogelijk wordt geleverd. Dit impliceert het omgaan met en motiveren van zeer diverse categorieën van medewerkers en leidinggevenden. De medewerkers, die allen een positieve, klantgerichte werkhouding moeten tonen en die in samenwerking dezelfde kwaliteit van dienstverlening moeten leveren, verschillen in arbeidsverleden, in arbeidsgeschiktheid, in dienstverband, in leeftijd, in sekse, in nationaliteit en in cultuur.
Prestatie-indicatoren:
De stijl van leidingeven en communiceren is merendeels top down, functioneel, zeer helder, directief en zakelijk, maar ook open, op voet van gelijkheid toegankelijk voor communicatie in beide richtingen en humaan
De medewerkers weten goed wat er van hen verlangd wordt en wat zij van elkaar mogen verwachten
Er heerst een goede werksfeer
Er is een, naar verhouding, laag ziekte verzuim en laag verloop
Er is aandacht voor persoonlijke omstandigheden, handicaps en cultuurverschillen
Wanneer nodig worden deskundigen ingeschakeld voor begeleiding of reïntegratie

Kritieke situaties:
Er is geen samenwerking, geen teamgeest
Geen discipline, geen motivatie, geen goede werkhouding bij de medewerkers
Disloyaliteit (van betrokkene zelf)

Gedragscompetenties

Gevoelig zijn
Gedragsvoorbeelden:
Reageert binnen één gesprek in woord en houding passend naar een aantal verschillende culturen
Legt de consequenties van verschillen in achtergrond, normbeleving en cultuur aan anderen uit
Verwoordt de bedoelingen en drijfveren van een ander
Geeft een ander alle ruimte om naar voren te brengen wat dezer van belang vindt.
Geeft een klant binnen zekere grenzen ruimte om andere oplossingen te kiezen dan het advies zou luiden

Gebruik van het voertuig taal
Gedragsvoorbeelden:
Formuleert helder en duidelijk
Schrijft goede, heldere brieven, aanbevelingen en rapporten.
Gebruikt op verschillende niveaus begrijpelijke, passende taal, geeft relevante zaken duidelijk weer.
Toetst of de bedoeling van een boodschap goed is begrepen.

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden:
Schuift een persoonlijke prioriteit even naar het tweede plan om eerst met anderen een hinderpaal weg te nemen
Steunt voorstellen van anderen, helpt hen hun doel te bereiken en neemt hen mee op weg naar een volgend gezamenlijk doel
Laat merken dat inspanningen van anderen worden gewaardeerd
Is voortdurend bezig om onderlinge misverstanden te verhelderen, spanningen en conflicten te voorkomeen
Helpt andere managers in hun omgaan met dit soort problemen

Beïnvloeden van groepen
Gedragsvoorbeelden:
Geeft duidelijke opdrachten en controleert de naleving daarvan
Motiveert en inspireert zijn medewerkers tot efficiënte inzet en effectief klantgericht gedrag
Stimuleert hun opleiding en ontwikkeling

Initiatief
Gedragsvoorbeelden:
Wacht niet af tot er problemen zijn, komt voordien met voorstellen voor oplossingen
Gebruikt onverwachte kansen om met voorstellen voor verbetering of aanpassing te komen

Inzet
Gedragsvoorbeelden:
Toont in zijn gedrag dat hij zelf hard werkt in het belang van de klant en van het bedrijf
Vraagt dat gedrag ook van anderen
Uit zich in gesprekssituaties vooral positief, ook in lichaamstaal en spreektoon
Pakt duidelijk verantwoordelijkheid voor de geleverde prestaties in kwaliteit en omvang

Integriteit
Gedragsvoorbeelden
Handelt recht door zee, duidelijk op basis van eigen normen en waarden
Reageert scherp wanneer van niet-integer gedrag wordt uitgegaan. Tolereert dat niet.
Houdt aan duidelijke normen vast, ook wanneer dit voor hemzelf nadeel of spanningen met zich mee brengt.

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden:
Staat altijd klaar voor zijn klanten en zijn medewerkers
Is duidelijk over de kwaliteit van dienstverlening, te bereiken resultaten, opbrengsten en kosten
Reageert alert en vaardig op problemen en klachten
Overtuigt zich van de werkelijke wensen en behoeften van een ander en probeert daar aan te voldoen

Bewust zijn van effecten
Gedragsvoorbeelden:
Ziet scherp de uitwerking van het eigen optreden op gebruikers van de gebouwen en op de medewerkers
Bemiddelt bij onderlinge belangentegenstellingen van gebruikers
Werkt met netwerken, gebruikt gemakkelijk informele wegen

Coachen
Gedragsvoorbeelden:
Stimuleert medewerkers om een weg te vinden naar goed functioneren en naar een betere toekomst
Legt klanten uit waarom de ene methode wel tot resultaten leidt en de andere niet
Zoekt samen met de klant naar wegen om te komen tot de best denkbare oplossing

Teamrollen

Voorzitter
Gedragsvoorbeelden:
Zet voor het bereiken van gezamenlijke doelen zowel klanten als medewerkers in, met inachtneming van ieders mogelijkheden en capaciteiten
Weet, wanneer nodig, respect af te dwingen
Communiceert zeer helder over zaken die moeten gebeuren

Maker/Producent
Gedragsvoorbeelden:
Geeft doelen aan stelt prioriteiten
Pakt in allerlei situaties de leiding op
Stuurt gesprekken steeds in de richting van praktische, haalbare doelen

Waarschuwer
Gedragsvoorbeelden:
Degelijke analyse van problemen en werkprocessen
Geeft kritisch tegenspel bij te hoge wensen en verwachtingen

Big Five

Sociaal vaardig: 8
Beïnvloedend en sturend gedrag onder complexe condities, verbaal actief, gemakkelijk contact makend

Werkinstelling: 7
Doelgericht, koersvast, veel inzet

Stabiliteit: 7
Blijft kalm bij onverwacht tegenspel, onder tijdsdruk en bij emotionele uitingen

Overige competenties:
HBO+
Praktische bedrijfservaring


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2007 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007