Financieel-economisch Directeur.

I Resultaatgebieden:

 1. Dragen en uitvoeren van de financieel-economisch aspecten van het bedrijfsbeleid.

Betreft het beheren, beveiligen en verantwoorden van de financiële, materiële en personele middelen van het bedrijf, gericht op het bereiken van de centrale bedrijfsdoelstellingen bij een maximaal financieel rendement, onder bestrijding en vermijding van alle kosten die geen relevante bijdragen (meer) blijken te leveren aan de te bereiken doelstellingen.

Prestatie-indicatoren:

 1. Beleidsontwikkeling en - uitwerking.

Betreft het verkennen van de situaties in de commerciële, technologische, sociale, financiële, fiscale, publiekrechtelijke en politieke bedrijfsomgeving op ontwikkelingen, trends en veranderingen die consequenties zullen hebben voor financieel-economische aspecten van het bedrijfsbeleid, het rapporteren daarover en het ontwikkelen van toekomstscenario’s. Verder het uitwerken van plannen en beleidsvoorstellen die een gezond financieel-economisch voortbestaan van het bedrijf ondersteunen en veilig kunnen stellen.

Prestatie-indicatoren:

 1. Commerciële en vertegenwoordigende functies, bedrijfscommunicatie.

Dit betreft het reageren op de verschillende product- en arbeidsmarkten door het namens de directie bepalen van condities, het onderhandelen daarover en het instellen van doelmatige verwerving-, verkoop- en dienstverleningstrategieën. Voorts het implementeren, leiden en coördineren van de bedrijfsafdelingen die de deze taken uitvoeren.

Prestatie-indicatoren:

 1. Cashflowmanagement en investeringen.

Betreft het optimaliseren van de geldstromen en het uitnutten van beschikbare geldmiddelen.

Prestatie-indicatoren:

 1. Bedrijfsadministratie

Dit betreft de instelling, organisatie, procedures en kwaliteit van de verschillende bedrijfsadministraties.

Prestatie-indicatoren:

 1. Algemene leiding, supervisie en coördinatie

Dit betreft het leidinggeven aan en coördineren van de verschillende administratieve afdelingen, de personeel voorziening, training, opleiding en vorming van de de adminstratieve managers en hun medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

II Kritieke situaties

 1. Geen eigen visie, geen loyaliteit.
 2. Oplopende conflicten, te weinig sociale vaardigheden.
 3. Onzorgvuldigheden, fraude, slechte administratieve discipline.
 4. Slechte bedrijfsresultaten.
 5. Geen vertrouwen bij de aandeelhouders, commissarissen, raad van bestuur, etc..
 6. Geen vertrouwen bij het management en de medewerkers.

III Gedragscompetenties

 1. Gedragstypen en voorbeelden

"Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Beschikken over eigen voorstellingen van de toekomst en op basis daarvan aanzetten geven om strategieën, koersen en werkwijzen te vernieuwen, te veranderen of juist te handhaven. Inbreng leveren voor ontwikkelingen op hoofdlijnen en op lange termijn."

Prestatie-indicatoren:

"Met oorspronkelijke oplossingen komen voor beroepsmatige problemen. Nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen bedenken."

Prestatie-indicatoren

'Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen."

Prestatie- indicatoren:

'Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Prestatie- indicatoren:

"Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep."

Prestatie-indicatoren

"Effectief communiceren met het oog op het bereiken van overeenstemming en acceptatie."

Prestatie-indicatoren:

"Voorlichting en begeleiding geven aan een groep mensen. Onderlinge uitwisseling van ervaringen tot stand brengen, onderlinge hulp van cliënten stimuleren en vertrouwen in de positieve mogelijkheden van het groepsverband bevorderen."

Prestatie-indicatoren:

'Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen.'
Prestatie- indicatoren:

"Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als het een onderwerp betreft dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is"
Prestatie- indicatoren:

"Zich houden aan de afspraken, aan de stappen, aan de voorwaarden en aan de beoogde resultaten van een proces. Zich richten naar de wensen en bedoelingen van de ander."

Prestatie- indicatoren:

"Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten."

Prestatie- indicatoren:

"Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van verschijnselen, zoeken naar ter zake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen."

Prestatie- indicatoren:

"Afwegen van beschikbare informatie en op basis daarvan tot een oordeel komen met in achtneming van de beroepscode en algemeen aanvaarde normen en waarden."

Prestatie- indicatoren:

Reageren op problemen en kansen door het veranderen van stijl en gedrag wanneer dat nodig is voor het bereiken van het gewenste resultaat.

Prestatie-indicatoren:

"Redelijk blijven functioneren onder veranderende omstandigheden door zich tijdig veranderingen aan te brengen in eigen houding en werkwijze."

Prestatie-indicatoren:

"Streven naar uitbreiding van dienstverlening, door actief te zoeken naar alle legale middelen tot verbetering van de financiering, de organisatie, de facilitering en het samengaan van dienstverleners en verder door te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toepassingen en nieuwe doelgroepen voor het vakgebied."

Prestatie-indicatoren:

"Beslissingen nemen, hetgeen zichtbaar wordt in het ondernemen van concrete acties of in het uitspreken van een duidelijke mening."

Prestatie-indicatoren:

"Op te lossen problemen in kaart brengen en orde scheppen in de situatie. Realistische doelen stellen, prioriteiten bepalen, effectieve strategieën bedenken en plannen opstellen om tijdig de juiste acties te ondernemen en daarbij over de juiste middelen en mogelijkheden te beschikken om de gewenste doelen te kunnen bereiken."

Prestatie-indicatoren:

 1. Teamrollen
 2. Voorzitter:
  Vervult deze rol in belangrijke overlegsituaties.

  Bedenker:
  Vindt creatieve oplossingen.

  Maker/Producent:
  Stelt prioriteiten, geeft doelen aan, wil zichtbare resultaten.

  Bedrijfsman:

  Zet woorden om in daden, maakt praktische werkprocedures, gaat zorgvuldig en methodisch aan de slag met de uitvoering.

 3. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 7 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sympathiek".
Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen

Niet lager dan 8 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 8 op de schaal voor "stabiliteit":
Deze schaal meet de mate waarin men zich weinig zorgen maakt, optimistisch is en tegenslagen gemakkelijk verwerkt

Niet lager dan 7 op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:

Opleidingsindicatie:
Academische opleiding: economie, bedrijfseconomie of econometrie.

Vakstudies
Voortgezette studies bedrijfsorganisatie, bedrijfsadministratie, bedrijfskunde.

Ervaring
Een aantal jaren ervaring als controller, financieel manager, commercieel manager. Ruime ervaring met informatisering en elektronische gegevensverwerking.

 


Resultaatgericht competentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007 Li Po
Dit competentieprofiel is geconstrueerd met behulp van de bouwmaterialen materialen en hulpbronnen van het boek "Competent Communiceren". Het profiel kan gemakkelijk worden aangevuld en gewijzigd wanneer u een profiel van een andere managementfunctie wilt maken. NB: Lipo is ook geďnteresseerd in uw competentieprofielen. Wij ontvangen graag voorbeelden van profielen die door anderen zijn opgesteld. Als u mee wilt doen kunt u uw teksten opzenden naar wim@van-osch.com Leuke profielen zullen worden geplaatst met bronvermelding.
Home Functie database Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch