Fysiotherapeut

Resultaatgebieden:

Een goed contact tot stand brengen met anderen
Betreft het correct ontvangen en bejegenen van patiënten, het tot stand brengen van een goede communicatie en het instellen van goede werkcontacten met collega's en medewerkers
Prestatie- indicatoren:

Belangstelling en respect voor de ander komt in het eerste contact direct naar voren.
Gesprekken verlopen duidelijk en ter zake, afgestemd op de toestand, handicap, sekse, leeftijd en eigen cultuur van de patiënt
Er is gezorgd voor voldoende, deugdelijk en laagdrempelig voorlichtingsmateriaal
Opstelling, taalgebruik, lichaamstaal tijdens intakegesprekken is onderzoekend en belangstellend, nimmer confronterend, tenzij waar dit geïndiceerd is
Er is over en weer een duidelijke vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut

Diagnose
Betreft het onderzoeken en beoordelen van de conditie van een patiënt, in de regel op basis van door een arts gestelde indicaties.
Prestatie-indicatoren:

Uitgangspunt voor het onderzoek zijn de klachten van de patiënt en daarnaast het medisch dossier van de patiënt, resp. de verwijsbrief van zijn arts
De patiënt wordt gedegen geïnformeerd over doel, aard, omstandigheden, bijwerkingen, resultaten en mogelijke gevolgen van het verdere onderzoek
Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt rekening gehouden met aard, sekse, leeftijd, cultuur, omstandigheden, vermogens en toestand van de patiënt
Het lichamelijk onderzoek wordt methodisch en volledig, professioneel en nauwgezet uitgevoerd.
De gehanteerde professionele interviewtechniek leidt tot juiste en volledige informatie
Er wordt een concreet en binnen aan te houden grenzen haalbaar behandelplan opgesteld
Waar nodig worden andere deskundigen geraadpleegd

Behandeling

Betreft het behandelen van patiënten teneindebeperkingen en/of stoornissen van het bewegingstelsel en de daarbij behorende organen en regelprocessen te verminderen of te voorkomen en de daaruit voortvloeiende gevolgen op te heffen of te compenseren
Prestatie-indicatoren:

Behandeling geschiedt professioneel en volgens de stand van de wetenschap in het beroep
Het geplande behandeldoel wordt binnen de beschikbare termijn gehaald
Heldere en realistische oefeningen en leefwijze adviezen worden aan de patiënt verstrekt
Tijdens de behandelingsperiode wordt nagegaan of de patiënt de gegeven adviezen opvolgt
Actie wordt ondernomen indien dit niet het geval blijkt

Begeleiden en coachen
Betreft het geven van adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan patiënten, verzorgers en andere professionals, om het hoogst mogelijke resultaat van de behandeling te verzekeren.
Prestatie-indicatoren:

Patiënten worden in de gelegenheid gesteld om voor zichzelf het hoogst bereikbare doel te formuleren
De realiteit van een doelstelling wordt gezamenlijk met de patiënt bepaald , waarna een traject met meetmomenten voor het bepalen van de vorderingen wordt uitgezet.
Verzorgers en hulpverleners worden voorzien van informatie om dit proces te kunnen ondersteunen.
De patiënt wordt ondersteund en bemoedigd bij het overwinnen van barrières en andere problemen
Gedurende het ingezette traject wordt steeds nagegaan of de ingeslagen weg inderdaad kan leiden tot het beoogde doel. Zo niet, dan volgt tijdig bijstelling van de weg of van het doel

Onderwijs, ontwikkeling, onderzoek
Betreft het opnemen van kennis en vaardigheden voor het beroep en nieuwe ontwikkelingen daarin, evenals het overdragen daarvan aan studenten, stagiaires, collega-fysiotherapeuten en andere professionals. Verder het bijhouden van ontwikkelingen, het doen of volgen van onderzoek op het vakgebied en het toepassen daarvan in de eigen werksituatie
Gedragsvoorbeelden:

Beroepskennis en vaardigheden beantwoorden ruimschoots aan de professionele maatstaven
Aantallen en resultaten van begeleide stagiaires en studenten
Beoordeling van gevolgd en gegeven onderwijs
Ontworpen en ingevoerde vernieuwingen en verbeteringen in de uitoefening van het vak en/of de samenwerking met andere disciplines
Behaalde successen met publicaties, lessen en lezingen over vaktechnische onderwerpen

Administratie en beheer
Betreft inrichting en de organisatie van de eigen praktijk, de locale personeelstaken, de bedrijfsplanning, de bedrijfsadministratie, en de patiëntenadministratie.
De praktijkruimten, wachtkamer, spreekkamer, onderzoekruimte, etc. zijn gemakkelijk toegankelijk, helder, praktisch, functioneel en veilig ingericht
Instrumentarium en hulpmiddelen zijn in voldoende mate en in perfecte conditie aanwezig in versies volgens "the state of the art".
Ontwikkelingen in organisatie, huisvesting en beroepsuitoefening worden gestuurd vanuit zakelijke behoeften en wensen van de patiënten en de ontwikkelingen in het beroep.
De patiëntendocumentatie is compleet, toegankelijk, inzichtelijk en voldoet aan alle eisen van archiefbeheer en privacybescherming.
Maakt verantwoord en effectief gebruik van moderne technologie en moderne communicatiemiddelen voor opslag en uitwisseling van patiëntinformatie, beroeps- en bedrijfsinformatie

Kritieke situaties:
Kunstfouten, behandelingen met nadelige gevolgen voor de patiënt
Conflicten en communicatiestoornissen met patiënten uit andere culturen, die soms geheel andere vormen van hulpverlening verwachten
Slordigheid, ernstige fouten in diagnose en behandeling
Het volkomen laten afweten bij het behandelen van patiënten die de behandeling niet begrijpen of in het geheel niet gemotiveerd zijn voor de ingestelde behandeling
Afwijzen van, disfunctioneren in interdisciplinaire communicatie
Fraude bij het declareren van verrichtingen

Gedragscompetenties:

Gevoelig zijn
Gedragsvoorbeelden:

Zich open stellen voor de meningen, gevoelens en belevingen van de patiënt
Duidelijk laten merken dat gevoelens, normen en waarden van de ander worden gerespecteerd
Begrip tonen voor de kwetsbare en afhankelijke situatie waarin de patiënt verkeert en voor het leer- en gewenningsproces dat de patiënt moet doormaken
De patiënt ruimte geven voor eigen beslissingen en eigen oplossingen, ook al zijn die nog niet optimaal
Waardering tonen voor bereikte resultaten, vertrouwen uitspreken als er ondanks goede inzet nog weinig voortgang is geboekt.

Kijken en luisteren
Gedragsvoorbeelden:

Bewust in gedrag en houding tonen belangstelling te hebben voor wat de ander inbrengt
Pauzes inlassen om anderen zich volledig te laten uiten
Bewust reageren met vragen op lichaamstaal en andere kleine signalen
Opheldering vragen over onduidelijke uitingen
Regelmatig toetsen of begrepen is wat de ander had willen mededelen
Vragen blijven stellen zolang de indruk bestaat dat nog niet alles is gezegd

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden:

Vaststellen waar de eerstvolgende belemmeringen zijn die samen met de ander kunnen worden verholpen
Doorgaan op voorstellen van de patiënt en van anderen in de richting van een gezamenlijk doel
Anderen helpen eigen doelen te bereiken
Zelf hulp aan bieden, daadwerkelijk helpen
Medewerking vragen voor het klaar krijgen van een moeilijke taak
Spanningen tussen mensen verminderen

Inzet
Gedragsvoorbeelden:

Eigen gedrag en houding gebruiken als voorbeeld om anderen te stimuleren om goede prestaties te leveren
Veel energie investeren in de vooruitgang van de patiënten
Zich enthousiast uiten over de mogelijkheden van het beroep, de behandeling en de inzet van de patiënt zelf

Integriteit
Gedragsvoorbeelden:

Niets toezeggen wat men niet geheel met eigen inzet zou kunnen realiseren
Staan voor wat men zegt, beloften en afspraken nakomen.
Duidelijk aangeven waar de grenzen van eigen normen en waarden en van de bedrijfs en beroeps normen liggen
Zich duidelijk verantwoordelijkheid stellen voor het eigen handelen
Gemaakte fouten signaleren, uit eigen beweging stappen ondernemen om eventuele schade te compenseren en te beperken

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden:

Het belang van de patiënt bewust als uitgangspunt nemen
Perfect maatwerk leveren voor elke patiënt
Een helder beeld geven van te bereiken resultaten en de stappen onderweg daarheen
Ruimte geven voor aanpassingen en latere wensen

Discipline
Gedragsvoorbeelden:

Duidelijk maken naar de patiënt dat er volgens professionele standaarden wordt gewerkt
Exact en methodisch behandelen, zo mogelijk volgens bekende regels, protocollen en werkafspraken
Met rustige zekerheid, professionaliteit en medegevoel doorwerken in emotioneel belastende situaties

Omgaan met stress
Gedragsvoorbeelden:

Onder druk niet bijzonder prikkelbaar of ongeduldig worden
Bij weerstand e.d. geen risico's nemen die ander niet genomen zouden worden
Professioneel en zakelijk werken met een patiënt, ondanks conflictueus gedrag en spanningen bij de patiënt
Kan veel van anderen verdragen, toont te beschikken over aanzienlijke frustratietolerantie

Coachen, mensen helpen het uiterste te bereiken wat voor hen bereikbaar is
Gedragsvoorbeelden:

Stimuleert anderen om voor zichzelf de hoogst haalbare doelen te formuleren
Laat zien zelden genoegen te nemen met minder dan maximale resultaten
Geeft creatieve suggesties om kansen te benutten en barrières te overwinnen
Helpt anderen maximale resultaten te bereiken
Geeft blijken van waardering voor persoonlijke groei en goede prestaties van anderen

Teamrol:

Maker/producent
Gedragsvoorbeelden:

Stelt doelen en benoemt prioriteiten voor anderen
Legt helder uit waarom iets gedaan moet worden
Stuurt sterk aan in de richting van te bereiken doelen
Is heel erg praktisch in de aanpak van nieuwe wegen en nieuwe doelen

Big Five:

Sociaal vaardig: 8
Veel beïnvloedend en sturend gedrag, verbaal erg actief, gemakkelijk contact maken met anderen

Sympathiek: 7-8
Interesse in de ander en wat die nodig heeft, empathisch, vriendelijk, behulpzaam, dienstverlenend

Werkinstelling: 7
Sterk in normen en waarden, maar gemakkelijk aanpassend, veranderend van plan en doel

Stabiliteit: 7
Blijft, kalm bij emotionele uitingen, is altijd praktisch en realistisch bezig

Toegankelijkheid: 6
Staat wel open voor nieuwe dingen en blijft leren, niet direct te motiveren voor riskante experimenten

Overige competenties:
Diploma Fysiotherapeut
Ervaring in een professionele omgeving.


Home Database competentieprofielenDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2007 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007