Personeelmanager, Directeur personeel en organisatie.

I Resultaatgebieden:

 1. Beleidsontwikkeling en - uitwerking, representatie.

Betreft het formuleren en presenteren van toekomstgericht algemeen sociaal, arbeidsvoorwaarden, milieu- en arbeidsveiligheid beleid, het toezien op de correcte uitvoering van ingesteld beleid en de representatie van het bedrijf naar binnen- en buitenwereld ten aanzien van deze zaken.

Prestatie-indicatoren:

 1. Human Resource Management

Betreft instellen en (doen) uitvoeren van een toekomst gerichte personeelvoorziening en anticiperend loopbaanbeleid voor het gehele bedrijf en de belangrijkste sectoren daarvan plus het (doen) voeren van een effectief beheer van personele en daaraan verbonden financiële middelen.

Prestatie- indicatoren:

 1. Arbeidsvoorwaardenbeleid en overleg

Betreft het formuleren en presenteren van algemene en bijzondere arbeidsvoorwaarden en het voeren van het overleg daarover met organen van besluitvorming, regelgeving en personeelvertegenwoordiging.

Prestatie- indicatoren:

 1. Leiding, netwerk en projectaansturing

Betreft het leidinggeven aan de P&O sector, het opzetten en leiden van veranderingsprojecten, het ontwikkelen en onderhouden van goede interne en externe contacten met managers, collega's, deskundigen in en buiten de organisatie, het opbouwen van een goede samenwerking op P&O gebied met andere bedrijven en instellingen, het uitbreiden van de eigen kennis en expertise met betrekking tot het P&O gebied en de bedrijfstak

Prestatie- indicatoren:

 1. Bedrijfvoering in aanverwante sectoren van sociale dienstverlening

Betreft het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid op nevengebieden van de personele sector. Afhankelijk van aard en omvang van het bedrijf en de organisatorische inrichting, zal dit zaken kunnen betreffen als: veiligheid en milieu, bedrijfsgeneeskundige dienst, resp. arbodienst, maatschappelijk werk, bedrijfspastoraat, bedrijfsvoorlichting, personeelsorgaan, bezoekers- en gastenontvangst, bedrijfsmuseum, organisatie van excursies en evenementen, kantines, huisvesting, ruimtedistributie en catering resp. maaltijdenvoorziening voor personeel, gasten en evenementen, collectieve verzekeringen voor het personeel, faciliteiten voor overleg organen en personeelsverenigingen, personeelswinkel, bedrijfswinkel, receptie, interne en externe uitzendbureaus, bedrijfsschool, bedrijfsopleidingen, enz.,enz.

Prestatie- indicatoren:

 1. Beheer en administratie

Betreft de personeeladministratie, de uitvoering van administratieve taken en het omgaan met de bedrijfs- en persoonsgegevens

Prestatie-indicatoren:

II Kritieke situaties

 1. Geen visie, geen eigen standpunt, slappe houding bij onderhandelingen en beslissen.
 2. Geen goede netwerken, slechte perscontacten, slecht bedrijfsimage.
 3. Slecht beleid, foutieve beslissingen, slechte adviezen.
 4. Complotteren, informatielekken, disloyaliteit.
 5. Discriminatie, nepotisme, corruptie, machtsmisbruik.
 6. Geen vertrouwen bij de medewerkers.
 7. Geen vertrouwen bij het management.

III Gedragscompetenties

 1. Gedragstypen en voorbeelden

"Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Beschikken over eigen voorstellingen van de toekomst en op basis daarvan aanzetten geven om strategieën, koersen en werkwijzen te vernieuwen, te veranderen of juist te handhaven. Inbreng leveren voor ontwikkelingen op hoofdlijnen en op lange termijn."

Prestatie-indicatoren:

"Met oorspronkelijke oplossingen komen voor beroepsmatige problemen. Nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen bedenken."

Prestatie-indicatoren

'Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen."

Prestatie- indicatoren:

'Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Prestatie- indicatoren:

"Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep."

Prestatie-indicatoren
Gebruikt geen ingewikkelde zinnen

"Effectief communiceren met het oog op het bereiken van overeenstemming en acceptatie."

Prestatie-indicatoren:

"Voorlichting en begeleiding geven aan een groep mensen. Onderlinge uitwisseling van ervaringen tot stand brengen, onderlinge hulp van cliënten stimuleren en vertrouwen in de positieve mogelijkheden van het groepsverband bevorderen."

Prestatie-indicatoren:

'Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen.'
Prestatie- indicatoren:

"Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als het een onderwerp betreft dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is"
Prestatie- indicatoren:

"Zich houden aan de afspraken, aan de stappen, aan de voorwaarden en aan de beoogde resultaten van een proces. Zich richten naar de wensen en bedoelingen van de ander."

Prestatie- indicatoren:

"Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten."

Prestatie- indicatoren:

"Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van verschijnselen, zoeken naar ter zake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen."

Prestatie- indicatoren:

"Afwegen van beschikbare informatie en op basis daarvan tot een oordeel komen met in achtneming van de beroepscode en algemeen aanvaarde normen en waarden."

Prestatie- indicatoren:

Reageren op problemen en kansen door het veranderen van stijl en gedrag wanneer dat nodig is voor het bereiken van het gewenste resultaat.

Prestatie-indicatoren:

"Redelijk blijven functioneren onder veranderende omstandigheden door zich tijdig veranderingen aan te brengen in eigen houding en werkwijze."

Prestatie-indicatoren:

"Streven naar uitbreiding van dienstverlening, door actief te zoeken naar alle legale middelen tot verbetering van de financiering, de organisatie, de facilitering en het samengaan van dienstverleners en verder door te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toepassingen en nieuwe doelgroepen voor het vakgebied."

Prestatie-indicatoren:

"Beslissingen nemen, hetgeen zichtbaar wordt in het ondernemen van concrete acties of in het uitspreken van een duidelijke mening."

Prestatie-indicatoren:

 1. Teamrollen
 2. Voorzitter
  Vervult deze rol in belangrijke voorlichtings- en overlegsituaties.

  Specialist:
  Kent het werkgebied, kent het vak

  Bedenker:
  Moet creatieve oplossingen vinden en creatief tegenspel bieden in nieuwe situaties

  Maker/Producent:
  Prioriteiten stellen, doelen aangeven, zichtbare resultaten leveren

 3. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 7 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sympathiek".
Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen

Niet lager dan 8 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 7 op de schaal voor "stabiliteit":
Deze schaal meet de mate waarin men zich weinig zorgen maakt, optimistisch is en tegenslagen gemakkelijk verwerkt

Niet lager dan 8 op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:


Opleidingsindicatie:

Academische opleiding: gedragswetenschappen, rechten, economie of bedrijfskunde

Vakstudies
Voortgezette studies personeel en arbeid, cursussen gesprekstechniek, veranderkunde, conflictmanagement, vakopleidingen in de bedrijfstak, etc

Ervaring
Een aantal jaren ervaring als goed functionerend manager in belangrijke functies in het personeel-, organisatie-, opleiding-, veiligheid-, en advieswerk of in hoofdactiviteiten van de bedrijfstak. Ervaring met en kennis van informatisering en elektronische dataverwerking.


Competentieprofiel (t.b.v. Resultaatgericht werken) Laatst bijgewerkt: 20-7-2007 Li Po
Dit competentieprofiel is geconstrueerd met behulp van de bouwmaterialen materialen en hulpbronnen van het boek "Competent Communiceren". Het profiel kan gemakkelijk worden aangevuld en gewijzigd wanneer u een profiel van een andere managementfunctie wilt maken. NB: Lipo is ook ge´nteresseerd in uw competentieprofielen. Wij ontvangen graag voorbeelden van profielen die door anderen zijn opgesteld. Als wilt kunt u teksten opzenden naar wim@van-osch.com Leuke profielen zullen worden geplaatst met bronvermelding.
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch