Promovendus

I Resultaatgebieden:

 1. Onderzoek verrichten.

Betreft het actualiseren van onderzoeksvragen, het (opnieuw) bepalen van wegen ter aanpak, het opstellen van een werkplan, het uitvoeren van literatuurstudie, veld- en laboratorium- onderzoek, het bepalen van resultaten en het formuleren van conclusies.

Prestatie- indicatoren:

 1. Methoden ontwikkelen.

Betreft het bedenken, beproeven en beschrijven van nieuwe wegen voor het (beter) uitvoeren van professionele onderzoeken, behandelingen en producties.

Prestatie- indicatoren:

 1. Publicaties en presentaties verzorgen

Betreft het redigeren en publiceren van posters, papers en artikelen, het organiseren van en meedoen aan workshops, het participeren in en ondersteunen van publicaties en presentaties van anderen.

Prestatie- indicatoren:


 1. Onderwijs en instructie

Betreft het begeleiden van hoofdvakstudenten, het leiden van werkcolleges en practica.

Prestatie- indicatoren:


 1. Proefschrift produceren.

Betreft het vervaardigen en publiceren van een oorspronkelijk werkstuk van excellente, professionele kwaliteit, waarin uiting gegeven wordt aan nieuwe inzichten en resultaten in het vakgebied.

Prestatie- indicator:

II Kritieke situaties

 1. Bedrijf- of beroepsgeheim schenden.
 2. Onzorgvuldig onderzoek: is te weinig kritisch, belangrijke publicaties missen, belangrijke gegevens zijn veronachtzaamd.
 3. Selectief omgaan met onderzoekuitkomsten: resultaten manipuleren.
 4. Onvoldoende kwaliteit in onderzoek, publicaties of proefschrift.
 5. Plagiëren, pronken met andermans veren.

III Gedragscompetenties

 1. Gedragstypen en voorbeelden

"Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekssituaties en bij observaties. Reageren op verbale en non-verbale signalen, doorvragen tot de informatie compleet is, tot de situatie helder is en men elkaar over en weer volledig verstaat."

Prestatie- indicatoren:


"Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep."

Prestatie-indicatoren:


"Informatie en diensten professioneel aanbieden. Zich presenteren zoals de beroepsgroep zich wil tonen aan de buitenwereld."

Prestatie-indicatoren:


"Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als het een onderwerp betreft dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is"

Prestatie- indicatoren:


"Aankomende problemen en kansen signaleren en daarnaar handelen. Tot acties overgaan voordat een probleem zich voordoet of een kans verdwijnt"

Prestatie- indicatoren:


"Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen."

Prestatie- indicatoren:


"Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen."

Prestatie- indicatoren:


"Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten."

Prestatie- indicatoren:


"Reageren op problemen en kansen door het veranderen van stijl en gedrag wanneer dat nodig is voor het bereiken van een goed resultaat."

Prestatie-indicatoren:


"Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van verschijnselen, zoeken naar ter zake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen."

Prestatie-indicatoren:


"Met oorspronkelijke oplossingen komen voor beroepsmatige problemen. Nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen bedenken."

Prestatie-indicatoren:


"Afwegen van beschikbare informatie en op basis daarvan tot een oordeel komen met in achtneming van de beroepscode en algemeen aanvaarde normen en waarden."

Prestatie-indicatoren:


 1. Teamrollen

  Brononderzoeker
  Zoekt naar bestaande oplossingen voor ondervonden problematiek

  Specialist
  Ontwikkelt kennis, methoden en technieken binnen een beperkt gebied.

  Afmaker/Nadenker:
  Blijft checken of er niets fout gaat of wordt vergeten

  Bedenker
  Zoekt nieuwe wegen, bedenkt experimenten die de theorie ontkrachten.

 2. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 8 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 7 op de schaal voor "stabiliteit":
Deze schaal meet de mate waarin men zich weinig zorgen maakt, optimistisch is en tegenslagen gemakkelijk verwerkt

Niet lager dan 8 op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:


Opleidingsindicatie:

Academische opleiding respectievelijk HBO+ in een relevant vakgebied als basis.


Copyright 2001-2007 w.m.van osch Laatst bijgewerkt 25-7-2001 Li Po. Vrij voor eigen gebruik, maar wel graag bronvermelding.
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch