Teamleider- project coördinator taakgroep bestuurlijke- en juridische zaken. (Senior juridisch adviseur)


I Resultaatgebieden

1. Leidinggeven

Betreft het aansturen, coachen, inspireren, stimuleren, motiveren en beoordelen van medewerkers van de taakgroep bestuurlijke- en juridische zaken (BJZ) en het bevorderen van open communicatie, prettige samenwerking, effectieve inzet, hoogwaardige prestaties en bij de bedrijfsdoelstellingen aansluitende ontwikkeling van de deskundigheden binnen de taakgroep.

Prestatie- indicatoren:

Prettige werksfeer,

Vertrouwen in de leiding,

Persoonlijke aansturing, concrete aanwijzingen en opdrachten worden door de teamleden positief ervaren.

Geleverde prestaties van medewerkers worden ook buiten het BJZ team erkend en gewaardeerd.

Zichtbare persoonlijke ontwikkeling bij de medewerkers.

Bij verloop: altijd doorstroming naar hogere functies

Bij vacatures melden zich gemakkelijk interne kandidaten.

2.Beleidsontwikkeling en - uitwerking, representatie.

Betreft het, vrij maar aansluitend bij het vigerende concern- en sectorbeleid, formuleren en presenteren van toekomstgericht bestuurlijk beleid en beleidskaders op financieel-, personeel-, organisatie-, informatisering- en juridisch terrein en het vanuit deze invalshoek bijdragen leveren aan de kwaliteit van de organisatie, de in- en externe dienstverlening en de overige producten van de organisatie.

Prestatie- indicatoren:

Beleidsnota's passen binnen politiek beleid, concernbeleid en beleidsontwikkeling, zij zijn van professionele kwaliteit

Inhouden worden ook met respect aanvaard door andere dan juridisch professionele disciplines.

Er kan gewezen worden op daadwerkelijk tot stand gekomen kwaliteitsverbeteringen en andere verbeteringen van de dienstverlening.

3. Adviezen

Betreft het adviseren van het concernmanagement op bestuurlijk, bestuursrechtelijk, arbeidsrechtelijk en bedrijfsorganisatorisch gebied m.b.t. problemen en conflicten in de relaties binnen de organisatie, vanuit de organisatie met cliënten en cliëntengroepen en in de zakelijke relaties van het concernmanagement met het politieke bestuur en zijn oogmerken en voorts het toetsen van voorstellen en plannen aan bestaande wet- en regelgeving.

Prestatie- indicatoren:

De deskundigheid en het prestige van de taakgroep.

De mate waarin probleemeigenaars op eigen initiatief teamleden van BJZ betrekken bij hun werkzaamheden.

Het oordeel van cliënten over de kwaliteit en politieke correctheid van gegeven adviezen

Mate van tevredenheid over reactiesnelheid en tijdsduur van het adviesproces.

Toezeggingen t.a.v. adviesproducties worden nagekomen

Mate van tevredenheid van het management.

4. Interim-management en ondersteuning van decentraal management en staf.

Betreft het incidenteel op interim-basis coördineren, -respectievelijk regelen en begeleiden van de coördinatie-, van werkzaamheden op middenkaderniveau binnen de concern-organisatie, het ondersteunen van de organisatie van de sector Dienstverlening inzake personele, organisatorische, bestuurlijke en juridische taken, het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van de gedecentraliseerde adviseurs en het leveren van gespecialiseerde backoffice voor de totale concern-organisatie.

Prestatie- indicatoren:

Effectiviteit en efficiency van de verleende diensten, respectievelijk de bemiddeling en begeleiding daarvan.

Functioneren als gedragsvoorbeeld: afstemming, harmonie met de beoogde wijze van dienstverlening door de sector.

Kwaliteit en resultaat van de loopbaanbegeleidingsprogramma's voor de centrale en decentrale professionals.

Backoffice functie: oordeel over het tijdig, praktisch en deskundig functioneren als vraagbaak en expertisebank.

5. Projecten, projectmanagement en projectcoördinatie

Betreft het tot stand brengen en onderhouden van goede zakelijke contacten en open communicatiekanalen met allen die binnen het concern bij het beleid, de organisatie en uitvoering van taken in het kader van de uitvoering van landelijke wet- en plaatselijke regelgeving betrokken zijn, het naar rato van kennis, ervaring en belastbaarheid verdelen van projectwerkzaamheden over de teamleden, het (laten) voorbereiden en (laten) uitvoeren van projecten op het gebied van personele, organisatorische, bestuurlijke en juridische taken en voorzieningen en van verhuizingen en het toezien op de realisatie van al deze projectactiviteiten.

Prestatie- indicatoren:

Belangrijkheid, maatschappelijke of politieke relevantie en succes van gerealiseerde projecten

Tevredenheid van de cliënten

Medewerking van andere managers voor inzet van hun medewerkers bij projecten.

Gemotiveerdheid van projectgroepdeelnemers

Mate van succes met "eigen" projecten

Reputatie van BJZ als ingang en actiecentrum voor belangrijke projecten.

II Kritieke situaties

Onvoldoende leiderschap, verkeerde leiderschapsstijl, samenwerkingsproblemen.

Onduidelijkheid van gegeven opdrachten en de verantwoordelijkheid daarvoor.

Onpraktische werkorganisatie, tijd- , mensen en materiaalverspilling.

Acceptatie van onuitvoerbare of onrealistische opdrachten.

Geen gevoel voor politieke verhoudingen en /of maatschappelijk wenselijke acties

Corruptie, vriendjespolitiek, gekonkel in de politiek en /of in de orgamisatie.

III Gedragscompetenties

Gevoelig zijn

Relaties tot stand brengen

Taal als voertuig

Initiatief

Inzet

Moed

Integriteit

Kwaliteitsbesef

Trouw

Aanpassen

Flexibel gedrag

Oog voor wederzijds belang (onderhandelen)

Geïnformeerd zijn

Analyseren

Creativiteit

Bewust zijn van effecten

Een oordeel vormen

Beïnvloeden van personen

Overtuigen

Structuur aanbrengen

Verantwoordelijk stellen

Overzicht bewaren

Coachen

2. Persoonlijkheidskenmerken

Sociaal vaardig ten minste 7

Sympathiek ten minste 8

Werkinstelling ten minste 8

Stabiliteit ten minste 7

Toegankelijk ten minste 8

3. Teamrollen

Expert

Voorzitter

Bedrijfsman

IV Overige competenties

Academische opleiding. (Jur. mr)

Aanvullende relevante management cursussen

Ervaring leidinggeven of projectwerk enkele jaren

Ervaring juridische adviespraktijk ca 4-5 jaar


NB:
Dit beroepsprofiel is geconstrueerd uit praktijkinformatie, aangevuld met bouwmaterialen materialen en hulpbronnen van het boek Competent Communiceren..
Copyright 2001-2007 w.m.van osch en h.b.m van de wiel, vrij voor persoonlijk gebruik en aanpassing in eigen kring, onder vermelding van deze bron- Laatst bijgewerkt 6-7-2007 Li Po

Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch