<
Functie:Ziekenhuisarts
Organisatie: Werkt onder leiding van Afdelingshoofd, Chef de Clinique, Voorzitter van een interdisciplinaire medische produktgroep,etc.
Resultaatgebieden:

Kwaliteitsborging van interdisciplinaire medische behandelingsprocessen.

Betreft de kwaliteitsbewaking van de algemene medische en de medisch-specialistische zorg, die verleend wordt aan individuele patiënten en aan patiëntengroepen die vanwege hun specifieke ziektebeelden, leeftijd of chroniciteit op een behandeling door meerdere artsen en/of meerdere medische disciplines zijn aangewezen.

Prestatie-indicatoren:

Aantal, aard, acceptatie en uitvoering van ingestelde controleprocedures.
Oordeel van de patiënt over de kwaliteit van de ontvangen medische zorg.
Oordeel van de verpleging over de organisatie van de medische zorg.
Oordeel van de medische staf over de efficiëntie en de effectiviteit van de medische zorg.
Oordeel van het management over de verhouding tussen de beoogde kwaliteit en de feitelijke bestedingen.
Oordeel van externe instanties, verwijzers, zorginstellingen, patiëntenverenigingen, etc., over de kwaliteit van de verleende medische zorg.

Voorwaarden scheppende coördinatie van interdisciplinaire medische behandelingsprocessen.

Betreft het faciliteren van doelmatige medische zorgverlening aan en het voorzien in doelmatige medische informatie aan en over patiënten die op behandeling door verschillende artsen van verschillende specialismen, vaak ook buiten het eigen ziekenhuis, zijn aangewezen.

Prestatie-indicatoren :

Continuïteit van de medische zorg.
Medicaties en medische behandeling volledig afgestemd op de eigen situatie van de patiënt.
Logisch en aaneensluitend tijdpad van het diagnose- en behandelingsproces.
Kwaliteit van de samenwerking van de behandelende artsen.
Aantal bij de behandelingen betrokken medische specialisten en overige artsen.
Effectieve overlegsituaties met afdelings- en/of behandelingsteams.
Afstemming met de verpleegorganisatie en de overige zorgverleners.
Acceptatie en functionaliteit van de ingestelde faciliterend coördinerende werkwijze.
Complexiteit, sociale aspecten, etc. van de te verzorgen patiëntencategorieën

.Medische diagnostiek en behandelingen.

Betreft het klinisch en poliklinisch onderzoeken en behandelen van patiënten, zowel betreffende hun algemene gezondheidstoestand en daarmee verbonden algemene geneeskundige behandelingen, als, in samenwerking met en ter ondersteuning van medische specialisten, het verrichten van vooronderzoeken en routinebehandelingen op verschillende medisch specialistische terreinen.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en aard van de ondersteunde medische specialismen
Vaardigheid en mate van zelfstandigheid in de specialistische gebieden
Mate van inzicht in de interacties van de verschillende medicaties en therapieën
Aantal en kwaliteit van de eigen medische diagnoses en verrichtingen.

Informatieverstrekking.

Betreft het informeren en adviseren van de patiënt, de patiënten, hun persoonlijke relaties, verwijzers en patiëntenverenigingen met betrekking tot de medische aspecten van het beloop van aandoening of ziekte, het verloop van de behandeling en de gevolgen, het regelen van een goede communicatie over deze zaken tussen patiënt en behandelende artsen, voorzover dit voor het tot standbrengen van een goede kwaliteit van de medische zorg is vereist.

Prestatie-indicatoren:

Tevredenheid van collega's, interne en externe klanten over de verstrekte informatie.
Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor patiënten, collega's, verwijzers en overigen.
Aantal en intensiteit van individuele gesprekken en groepsgesprekken.

Onderzoek

Betreft methodisch onderzoek naar de doelmatigheid van de verleende medische zorg, naar effect en interactiviteit van de ingestelde behandelingen en naar oorzaken van onverwachte verschijnselen tijdens de medische behandeling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal, kwaliteit en praktisch effect van verrichte onderzoeken.
Publicaties.

Ontwikkeling van interdisciplinaire behandelingsprotocollen.

Betreft het ontwerpen en updaten van efficiënte, effectieve, veilige en patiëntvriendelijke onderzoek- en behandelingsprocedures voor medische behandelingen waarbij meerdere medische specialismen en/of Afdelingen zijn betrokken.

Prestatie-indicatoren:

Aantal geaccepteerde nieuwe protocollen en aanpassingen.
Complexiteit van de procedures.
Publicaties.

Bijdragen aan medisch en paramedisch onderwijs.

Betreft het organiseren van refereeravonden en voorlichtingsactiviteiten binnen het werkgebied, het desgevraagd verzorgen van basale klinische lessen, presentaties, voordrachten en/of publicaties voor medische, medisch-specialistische en paramedische opleidingen binnen de organisaties van het AZG en de MFG.

Prestatie-indicatoren:

Aantal, frequentie, nut en kwaliteit van georganiseerde evenementen.
Aantal en kwaliteit van geleverde presentaties, voordrachten, etc.

Gedragscriteria(1):

Overtuigingskracht.

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op weerstanden.
Uitstralend, stimulerend enthousiasme.
Helder uitleggen in klare taal.
Win- win situaties creëren.

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Open mind.
Voorbeeldfunctie in het bijspringen bij taken van anderen.
Begrip voor verschillen in situaties en belangen.
Beleving van de samenwerking binnen het team en met andere zorgverleners

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Vaardigheid in het behoedzaam hanteren van de formele en de informele organisatie.

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen
Bereikbaarheid

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Rekening houden met de bijzondere situatie van patiënt of collega.
Anderen in hun waarde laten.
Tolerantie voor afwijkende standpunten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat een gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht van alle voor de patentengroep relevante zorgprocessen
Overzicht over eigen werklast en de belasting van de produktgroep.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten het behandelproces te controleren.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven
Enthousiasme en inzet

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid onder druk.Overige competenties :

Arts examen.
Post doc opleiding Ziekenhuisarts.
Ervaring in het vakgebied van relevante specialismen.Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties: Basisarts, Arts-assistent, Ziekenhuisarts in opleiding,
Horizontale mobiliteit: AGIO, Docent HBO, Universitair Docent, Onderzoeker, Beheerder.
Verticale mobiliteit: Zorgmanager, Medisch Coördinator, Medisch Directeur.

1. NB: Gedragscriteria.

Onder deze rubriek worden belangrijke algemene gedragskenmerken voor een Ziekenhuisarts vermeld. In specifieke verschijningsvormen van de functie kunnen andere gedragscriteria meer op de voorgrond treden. Zo zullen voor de 'Ziekenhuisarts - Spoedopvang' de kenmerken besluitvaardigheid en stressbestendigheid erg belangrijk zijn. Bij een project zoals bijv. 'In ontwikkeling bedreigde kinderen' zullen sensitiviteit en luisteren tot de noodzakelijkste vaardigheden behoren.


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007